Vanggewassen 2020

Posted on Posted in Blog

Indien u voor het voldoen aan ecologisch aandachtsgebied (EAG) koos voor de inzaai van een groenbedekker of  u een vanggewasverplichting heeft in het kader van MAP6, dient u eventuele wijzigingen tijdig door te geven in de verzamelaanvraag. Wijzigingen in het kader van EAG moeten uiterlijk voor de uiterste inzaaidatum  doorgegeven te worden in de verzamelaanvraag. Dit betekent voor:

 • Polders en duinen: uiterlijk 19 augustus
 • Leemstreek: uiterlijk 30 september
 • Zandleemstreek en andere: uiterlijk 31 oktober

Het wijzigen van de inzaaiperiode van de vanggewassen kan eveneens tot uiterlijk 31 oktober.  Er zijn dit jaar voorlopig geen uitzonderingen in kader van de droogte.

 

Groenbedekkers in kader van de vergroening (EAG)

Inzaai- en aanhoudingsdata groenbedekker EAG

De uiterste inzaaidata zijn steeds streekgebonden:

 • Landbouwers met gronden in de polders en duinen, dienen het mengsel van groenbedekkers in te zaaien vóór 20 augustus 2020 en deze ten minste aan te houden tot en met 15 oktober 2020.
 • Landbouwers met gronden in de Leemstreek, dienen deze in te zaaien vóór 1 oktober en ten minste aan te houden tot en met 30 november 2020.
 • Landbouwers met gronden in de zandleemstreek en andere streken, dienen deze in te zaaien vóór 1 november en moeten deze ten minste aan houden tot en met 31 januari 2020.

Wijzigingen van de groenbedekker voor EAG

Percelen voor de inzaai van een (mengsel) groenbedekkers, die werden aangemeld als ecologisch aandachtsgebied in de verzamelaanvraag, dienen overeen te stemmen met de werkelijke toestand van het perceel. Zo is het belangrijk dat de verzamelaanvraag grondig wordt nagekeken en dat de percelen die niet ingezaaid kunnen worden, afgemeld worden in de verzamelaanvraag. Er is ook de mogelijkheid om binnen de aangevraagde oppervlakte voor ecologisch aandachtsgebied, groenbedekkers te wisselen van percelen. Indien u de groenbedekker van perceel wisselt, moet het nieuwe perceel geactiveerd worden als ecologisch aandachtsgebied. De oppervlakte die voor 12 juni 2020 werd geactiveerd, kan niet vergroot worden. In het geval dat u enkel percelen afmeld, dient u te controleren of u nog voldoet aan de vergroeningseisen.

Groenbedekkers onder vergroening mogen tijdens de aanhoudingsperiode begraasd, geoogst of gemaaid worden onder strikte voorwaarden:

 • De groenbedekker werd voldoende ingezaaid na de vroege oogst van de hoofdteelt
 • Na het oogsten dient de groenbedekker nog in voldoende mate aanwezig te zijn om zo zijn functies te kunnen vervullen

De groenbedekker mag in 2021 NIET aangehouden worden als hoofdteelt.

U bent steeds verplicht de zaaidichtheden te kunnen aantonen aan de hand van facturen en etiketten die aanwezig zijn op het zakgoed. Enkel het gebruik van gecertificeerd zaaizaad is toegestaan.

 

Vanggewassen in kader van MAP6 (mestdecreet)

Algemene regel

Alle percelen geoogst voor 31 augustus in gebiedstype 1, 2 of 3 moet u verplicht in te zaaien met een vanggewas voor 15 september 2020, tenzij er een nateelt wordt ingezaaid.

Vanggewasverplichting

U dient een verplicht areaal vanggewassen in te zaaien op gronden in gebiedstype 2 en 3. Dit areaal wordt individueel bepaald voor uw bedrijf en kan u terugvinden in de bemestingsprognose bij de verzamelaanvraag.

Volgende teelten/teeltcombinaties komen tellen mee om het gerealiseerde areaal te bepalen:

 • Tijdelijk grasland, tagetes en facelia
 • Teelten waarna uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid werd
 • Niet-vroege aardappelen en maïs waarna uiterlijk 15 oktober een vanggewas ingezaaid werd
 • Maïs met onderzaai gras
 • Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt gevolgd door een laag-risico nateelt

In de teelttabel kan u terugvinden welke teelten in aanmerking komen als vanggewas en niet-nitraatgevoelige hoofdteelt. Laag-risico nateelten zijn alle teelten uitgezonderd de specifieke teelten.

Wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt (aardappelen en maïs) tellen enkel mee indien deze als equivalente maatregel werden aangevraagd in het voorjaar 2020.

Om te voldoen aan de voorwaarden bent u verplicht de inzaaiperiode te melden in de verzamelaanvraag. Dit voor percelen in gebiedstype 1 indien er geoogst werd voor 31 augustus 2020 en voor percelen in gebiedstype 2 en 3 voor de oogst na 31 augustus 2020.

Indien er niet voldaan wordt, betreft de boete € 250/ha en zal de mestbank het niet gerealiseerd areaal bijkomend optellen in 2021.