Management en administratie

Wenst u een bedrijf over te nemen, een VLIF-steun aan te vragen of begeleiding van uw jaarlijkse aangiften? Wij bieden ondersteuning bij allerlei bedrijfsadministratie.

BE & Partners kan u bijstaan bij het indienen van de verschillende aangiftes en aanvragen.

Mestbank

Elk productiejaar moeten landbouwers  een mestbankaangifte indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dit voor de productie, verwerking en het gebruik van meststoffen op gronden. Daarnaast hebben landbouwers voor het houden van dieren nutriëntenemissierechten (NER) nodig.

Verzamelaanvraag

Jaarlijks dienen landbouwers hun gronden te registeren via de verzamelaanvraag van Afdeling Landbouw en Visserij. Via deze aanvraag is het mogelijk om  betalingsrechten en andere steunmaatregelen te activeren en hiervoor een uitbetaling te ontvangen, mits er voldaan is aan bepaalde voorwaarden.

VMM-aangiften

Jaarlijks dienen grootverbruikers een aangifte te doen via het heffingsloket van de VMM. Hier worden de gebruikte hoeveelheden water aangegeven en wordt de heffing berekend die de grootverbruikers voor het winnen van water en het lozen van afvalwater dienen te betalen.

FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

Elke operator die één of meerdere activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het FAVV valt, dient jaarlijks een aangifte te doen van zijn activiteiten en de productie ervan. Elke producent in de voedselketen valt onder de bevoegdheid van het FAVV en zal geregeld gecontroleerd worden of er voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen.

 

Integraal milieujaarverslag (IMJV)

Bedrijven die gekend zijn als GPBV- of PRTR-bedrijf, zijn verplicht jaarlijks een digitaal IMJV in te vullen via het online loket. Het verslag heeft als doel de verschillende bedrijfsafvalstromen en emissies in kaart te brengen.

Uitzonderlijk vervoer

Voertuigen die niet aan wettelijk bepaalde afmetingen voldoen, dienen een vergunningen te bekomen om het voertuig op de openbare weg te brengen.

Overnambegeleiding

De overname van een landbouwbedrijf is meestal een ingewikkeld proces. Overnemer en overlater moeten het eens geraken over diverse zaken zoals de wijze van overnemen, de overnameprijs, … . Verder moet worden nagegaan wat de meest aangewezen uitbatingsstructuur is na de overname (vennootschap, samenuitbating). Ten slotte komt bij een overname een uitgebreide administratie kijken (overdracht productierechten, vergunningen, landbouwernummer,…). BE & Partners kan u begeleiden bij deze belangrijke stap in uw bedrijf.

VLIF

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ondersteunt landbouwers bij overname, investeringen of innovatieve projecten. De aanvraag voor VLIF-steun dient te gebeuren via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Ook de verdere opvolging van het dossier (opladen facturen, vergunningen,…) gebeurt via dit e-loket. De adviseurs van BE & Partners begeleiden u bij uw aanvragen voor VLIF-steun en de verder opvolging hiervan.

Kratos

Via het bedrijfsadviessysteem Kratos kan u gratis advies aanvragen over diverse onderwerpen. Via het E-loket van het departement Landbouw en Visserij kan u voor maximaal 4 modules advies aanvragen. BE & Partners is erkend als adviesbureau bij volgende modules:

-Module 1: ondernemingsplan
-Module 2: Bedrijfseconomisch advies
-Module 3: randvoorwaarden
-Module 5B: Biodiversiteit (IHD/PAS°
-Module 6B: Klimaat: Energie
-Module 7B: water: kaderrichtlijn water
-Module 9: Arbeidsveiligheid

Voor meer informatie klik hier.

 


BE & Partners | Pas 182 | B-2440 Geel | BTW  0859.736.239 | Tel: 014/58 03 68 | Fax: 014/49 98 79 |info@be-partners.be           

Privacy- en cookieveklaring