Vanggewassen 2019 in gebiedstypes 1, 2 en 3

Posted on Posted in Blog

Basismaatregel vanggewasen in gebiedstypes 1 (geel), 2 (oranje) of 3 (rood)

Op percelen in gebiedstype 1, 2 en 3, die geen zware kleigrond zijn, moet na een hoofdteelt, die uiterlijk op 31/8 werd geoogst, uiterlijk op 15/9 een vanggewas worden ingezaaid tenzij er een nateelt wordt ingezaaid.

Verplichte inzaai van vanggewassen in gebiedstype 2 (oranje) of 3 (rood)

Landbouwers met percelen gelegen in gebiedstype (GT) 2 of 3 kunnen via het mestbankloket het verplicht areaal in te zaaien vanggewassen raadplegen. Het in te zaaien areaal vanggewassen wordt berekend op basis van het gemiddeld aangegeven vanggewassen van de jaren 2016, 2017 en 2018 in uw verzamelaanvraag. Jaarlijks zal het in te zaaien areaal verhoogd worden.

Volgende teelten komen in aanmerking voor de vanggewasverplichting:

 • tijdelijk grasland
 • teelten waarna uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid werd
 • niet-vroege aardappelen en maïs waarna uiterlijk 15 oktober een vanggewas ingezaaid werd. Op 27/9/2019 werd de nateelt van wintergraan toegestaan als vanggewas in 2019.
 • maïs met onderzaai gras
 • niet-nitraatgevoelige hoofdteelt gevolgd door een laag-risico nateelt

In de teelttabel (https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Teelttabel.ods) kan teruggevonden worden welke de vanggewassen zijn en de niet-nitraatgevoelige hoofdteelten. De laag-risico-nateelten zijn alle teelten uitgezonderd de specifiek teelten.

Indien u zelf niet kan voldoen aan het in te zaaien areaal, kan u een vanggewasovereenkomst aangaan met een andere landbouwer die percelen heeft liggen in het gebiedstype waar u niet kan voldoen. De overeenkomsten worden per gebiedstype aangegaan. Deze overeenkomsten dienen uiterlijk 31 augustus 2019 door beide partijen gemeld te worden op het mestbankloket. Voor het aangaan van een overeenkomst zijn er enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Beide landbouwers moeten minstens één perceel hebben in het gebiedstype waarvoor de overeenkomst werd gesloten.
 • Geen van beide landbouwers heeft al een bevestigde overeenkomst voor hetzelfde gebiedstype met een andere landbouwer.
 • De aanbiedende landbouwer heeft geen aftopping van zijn doelareaal op 80%.
 • De aanbiedende landbouwer heeft in het voorafgaande jaar voldaan aan zijn verplichting.
 • De begunstigde landbouwer heeft geen vrijstelling, is geen focusbedrijf met maatregelencategorie 2 of 3 en past geen alternatieve maatregelen toe in het betreffende jaar.
 • De aanbiedende landbouwer heeft geen vrijstelling, is geen focusbedrijf met maatregelencategorie 2 of 3 en past geen alternatieve maatregelen toe in het betreffende jaar én het voorafgaande jaar. ​

 

Opgelet dit staat volledig los van de vergroening die in de verzamelaanvraag wordt gehanteerd!

Belangrijk: In het najaar dient u verplicht de zaaiperiode per perceel in te geven in de verzamelaanvraag. Dit best uiterlijk 31/10/2019. Indien u niet voldoet aan het verplicht in te zaaien areaal wordt er een boete opgelegd van € 250/ ha dat niet is ingezaaid en zal er het volgende jaar een ophoging zijn van het in te zaaien areaal.

 

Via deze link kan u uitgebreide informatie raadplegen betreffende de vanggewassen.