Inzaaien van groenbedekkers najaar 2018

Posted on Posted in Blog

Wie voor het voldoen aan het ecologisch aandachtsgebied (EAG) koos voor de inzaai van een groenbedekker, dient zijn verzamelaanvraag nog eens te controleren. Alle wijzigingen in het kader van EAG moeten voor de gronden in de polders en de duinen voor 16 oktober aangegeven zijn in de verzamelaanvraag. Voor andere gronden dient dit voor 1 november te gebeuren. De inzaaidata voor 2018 zijn gewijzigd t.o.v. de voorgaande jaren. Percelen met een groenbedekker/nateelt die niet als EAG werden aangemeld kunnen tot en met 31 december 2017 worden gewijzigd. Ook dit dient overeen te stemmen met de werkelijke toestand van het perceel.

 

Inzaai- en aanhoudingsdata groenbedekker EAG

De uiterste inzaaidata zijn steeds streekgebonden:

  • Landbouwers met gronden in de polders en duinen, dienen het mengsel van groenbedekkers in te zaaien vóór 20 augustus 2018 en deze ten minste aan te houden tot en met 15 oktober 2018.
  • Landbouwers met gronden in de Leemstreek, dienen deze in te zaaien vóór 1 oktober en ten minste aan te houden tot en met 30 november 2018.
  • Landbouwers met gronden in de zandleemstreek en andere streken, dienen deze in te zaaien vóór 1 november en moeten deze ten minste aan houden tot en met 31 januari 2019.

 

Uitzonderingen in het kader van de droogte 2018

De groenbedekker in kader van de vergroening (EAG), mag uitzonderlijk aangehouden worden in 2019 als hoofdteelt, dit naar aanleiding van de droogte in 2018. De groenbedekker mag in 2018 ook uitzonderlijk ingezaaid worden als zuivere teelt, indien deze bestemd is voor begrazing of ruwvoerproductie. Er moet wel steeds aangetoond kunnen worden dat er minstens 50 % van de aangegeven minimale zaaidichtheid werd toegepast.

 

Wijzigingen van de groenbedekker voor EAG

Percelen voor de inzaai van een  (mengsel) van groenbedekkers, die werden aangemeld als ecologisch aandachtsgebied in de verzamelaanvraag, dienen overeen te stemmen met de werkelijke toestand van het perceel. Zo is het belangrijk dat de verzamelaanvraag grondig wordt nagekeken en dat de percelen die niet ingezaaid kunnen worden, afgemeld worden in de verzamelaanvraag. Er is ook de mogelijkheid om binnen de aangevraagde oppervlakte voor ecologisch aandachtsgebied, nateelten te wisselen van percelen. Indien u de nateelt/ groenbedekker van perceel wisselt, moet het nieuwe perceel geactiveerd worden als ecologisch aandachtsgebied. De oppervlakte die voor 31 mei 2018 werd geactiveerd, kan niet vergroot worden. Indien u enkel percelen afmeld dient u te controleren of u nog voldoet aan de vergroeningseisen.

Groenbedekkers onder vergroening mogen tijdens de aanhoudingsperiode begraasd, geoogst of gemaaid worden onder strikte voorwaarden:

  • De groenbedekker werd voldoende ingezaaid na de vroege oogst van de hoofdteelt
  • Na het oogsten dient de groenbedekker nog in voldoende mate aanwezig te om zo zijn functies te kunnen vervullen.

Indien u groenbedekkers onder vergroening heeft, dient u steeds de zaaidichtheden te kunnen aantonen aan de hand van facturen en etiketten die aanwezig zijn op het zakgoed.

 

Groenbedekkers in het kader van het Mestdecreet

Niet alleen in kader van de vergroening heeft de inzaai van groenbedekkers een belangrijke functie maar ook in kader van de mestwetgeving. Focusbedrijven door ligging  zijn verplicht zo veel als mogelijk gebruik te maken van vanggewassen. Focusbedrijven ingedeeld in een maatregelencategorie zijn verplicht om een bepaald percentage van het areaal te voorzien van een groenbedekker. Voldoet men hier niet aan, dan zal de VLM een sanctie opleggen. De inzaai van een groenbedekker of vanggewas heeft als functie de uitspoeling van de nog aanwezige nutriënten in de toplagen te beperken.

Door het droge voorjaar en zomer hebben vele hoofdteelten de nutriënten die werden toegediend voor inzaai, niet in voldoende mate kunnen opnemen. De kans is reëel dat bij het nemen van een nitraatresidu of in de opvolgstalen i.h.k.v. de derogatie, hoge waarden zullen vastgesteld worden. De vroege inzaai van vanggewassen, kan dit voor een gedeelte beperken.