Aandachtspunten bemestingsseizoen 2018

Posted on Posted in Blog

Uit resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is gebleken dat de kwaliteitsnormen voor de Vlaamse waterlopen niet gehaald zullen worden. Minister Schauvliege neemt daarom extra maatregelen voor percelen gelegen in focusgebied.

Controles op het gebruik van kunstmest in focusgebieden

Eén van die maatregelen is controles op het toepassen van kunstmeststoffen in focusgebieden. Afgelopen bemestingsjaar werden al verstrengde controles uitgevoerd op het toepassen van meststoffen in en nabij natuurgebieden. Zo werden percelen met nulbemesting streng gecontroleerd. Er werden analyses uitgevoerd op de gevonden kunstmestkorrels die toch gestrooid werden op deze percelen om het gehalte aan stikstof en fosfor in de kunstmest te bepalen. Landbouwers die zich niet aan de voorwaarden van nulbemesting hielden, werden hierdoor gesanctioneerd.

Vanaf 2018 zal men deze controles verder uitbreiden.

Zo zullen de toezichthouders van de VLM de afstanden tot de waterlopen controleren.
Op basis van de vaststellingen of eventuele inbreuken op het terrein, kan men alle facturen en leveringsbonnen opvragen van het aangekochte kunstmest. Men zal aan de hand van de facturen ook controleren of de aangekochte hoeveelheden kunstmest overeenkomen met de hoeveelheden aangegeven in de mestbankaangifte van dat productiejaar.

Het respecteren van de bemestingsadviezen (N-bemestingsadvies) en het tijdstip van staalname kan de toezichthouder ook controleren. Binnen het mestdecreet ligt een bemestingsbeperking op van max. 100 kg werkzame stikstof per hectare. Hiervan mag max. 60 kg werkzame stikstof worden toegepast binnen 2 weken.

Controles op een teeltvrije zone naast waterlopen in focusgebieden

Als 2e maatregel  zal er vanaf 1 januari 2018 een teeltvrije zone van 1 meter langs waterlopen van categorie 1, 2 of 3 gelden.
Dit wil zeggen dat er geen bodembewerkingen mogen plaatsvinden 1 meter gerekend vanaf de bovenste rand van de talud. Voorheen was het toepassen van mest en bestrijdingsmiddelen al verboden binnen deze afstand tot de waterlopen.  U bent als landbouwer dus verplicht een teeltvrije zone aan te houden langs waterlopen. Indien dit nog niet het geval is, dient u dit in orde te maken.  Of uw percelen gelegen zijn langs waterlopen met categorie 1, 2 of 3, kan u raadplegen in uw verzamelaanvraag.

Het gaat voor de verzamelaanvraag 2018 waarschijnlijk mogelijk zijn om de teeltvrije strook als ecologisch aandachtsgebied (EAG) binnen de vergroening in rekening te brengen. Hier zal men begin 2018 uitgebreid over communiceren.