Eerste omgevingsvergunning in de provincie Limburg afgeleverd aan pluimveebedrijf Coninx

Posted on Posted in Blog

De provincie Limburg leverde op donderdag 24 augustus 2017de eerste omgevingsvergunning af aan Jan Coninx uit Kinrooi voor de uitbreiding van zijn vleeskuikenbedrijf naar 136.400 vleeskippen. BE & Partners verzorgde de opmaak van het aanvraagdossier en begeleidde mee de MER-procedure.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is de samenvoeging van de vroeger stedenbouwkundige en milieuvergunning. Beide vergunningen worden in de omgevingsvergunning in één procedure behandeld bij dezelfde vergunningverlenende overheid. Er dient slechts één openbaar onderzoek te gebeuren en adviesverlenende instanties hoeven slechts eenmaal advies uit te brengen. De aanvrager krijgt één vergunning voor zowel de stedenbouwkundige handelingen als voor de exploitatie van de inrichting.  De provincies startten met de omgevingsvergunning op 23 februari 2017. Voor de gemeentes werd de omgevingsvergunning tot 1 januari 2018 uitgesteld.

Digitalisering

De omgevingsvergunningsaanvragen worden digitaal ingediend via het omgevingsloket. Ook de behandeling van de aanvraag gebeurd volledig digitaal. De aanvrager en architect kunnen de aanvragen ondertekenen met hun elektronische identiteitskaart. De werking van het digitale omgevingsloket geeft momenteel nog de nodige problemen.

Onbepaalde duur

De omgevingsvergunning is in principe van onbepaalde duur. In het verleden werden milieuvergunningen afgeleverd voor een termijn van maximaal 20 jaar, waarna de exploitant zelf verantwoordelijk was voor de aanvraag tot hernieuwing. Bij de vergunning van onbepaalde duur is dit niet meer nodig, maar dit wil niet zeggen dat de vergunning oneindig wordt toegekend. De vergunningverlenende overheid kan periodiek de vergunning evalueren en zo nodig aanpassen. Voor bepaalde inrichtingen kan de overheid nog wel een vervaldatum opleggen (vb. grondwaterwinningen worden soms slechts voor 10 jaar vergund).

De invoering van de omgevingsvergunning is een grote ommekeer in de vergunningverlening. Als u de gevolgen voor uw bedrijf wilt kennen of een aanvraag tot omgevingsvergunning wil indienen kan u altijd contact met ons opnemen.