Gebruik van mestsamenstellingen – Forfait of analyse vanaf 1 januari 2018

Posted on Posted in Blog

Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe wetgeving over het gebruik van mestsamenstellingen in werking getreden. Iedere landbouwer dient voor elke mestsoort aanwezig per exploitatie, een keuze te maken voor elke tussen forfaitaire mestsamenstelling of analyse. Deze keuze kan jaarlijks herzien worden voor elke mestsoort. De keuze moet u ten laatste 15 februari 2018 indienen op het E-loket van de VLM. Indien u voor een bepaalde mestsoort geen keuze maakt, geldt automatisch de forfaitaire mestsamenstelling.

Aanpassing forfaitaire waarden voor varkensmest

 

 

 

 

Vanaf 1/1/2018 gelden voor bepaalde varkens mestsoorten nieuwe forfaits. De forfaits zijn aanzienlijk verlaagd. Dit is het gevolg van een onderzoek dat uitgevoerd werd door de VLM op verschillende varkensbedrijven.

Indien u varkensmestmest dient te verwerken om te voldoen aan de verplichtingen aangaande uitbreiding mits mestverwerking, dient u bij het maken van uw keuze hiermee rekening te houden. Door de aanpassing van de waarden kan het zijn dat er meer mest dient afgevoerd te worden om te kunnen voldoen.

Forfait of analyse?

U dient te kiezen voor het systeem dat de meest realistische benadering is van de mestsamenstelling per dierlijke mestsoort op uw bedrijf. Indien de waarden afwijken van de forfait, vraagt men om te kiezen voor analyse.

Landbouwers die mest afzetten bij derogatiebedrijven, zijn verplicht om voor het analysesysteem te kiezen.

Indien u mest dient te verwerken voor uitbreiding mits mestverwerking, dient u bij het maken van uw keuze hiermee rekening te houden dat u steeds aan de verplichtingen kan blijven voldoen.

Indien u kiest voor forfait, dan zullen alle transporten met deze waarden gelden voor het gehele jaar.

Indien u zou kiezen voor het analysesysteem, dan dient u te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Deze keuze moet voor het rijden van de eerste vracht en ten laatste 15 februari 2018 via het loket van de mestbank worden doorgegeven voor de gewenste mestsoorten. Zo niet, dan worden automatisch de forfaitaire waarden aangehouden voor 2018;
 • Het analyseresultaat van een putstaal of vrachtstaal (gemiddelde van minimaal 2 vrachten), is 3 maanden geldig. Indien u een vrachtstaal (verplicht voor varkenshouders) dient te nemen mag dit niet van het eerste of het laatste transport van die dag zijn. Het volgende staal moet binnen de 7 dagen na het eerste staal genomen worden. Van deze 2 (of meerdere) stalen wordt het gemiddelde genomen dat u 3 maanden mag gebruiken voor mesttransporten;
 • Stalen moeten genomen worden door een erkende transporteur (uitgerust met een bemonsteringsapparaat en een erkenning hiervoor hebben) of een erkend staalnemer;
 • Indien u maar 1 vrachtstaal zou nemen, dan geldt de analyse enkel voor dat transport;
 • Uw staalnemer dient de stalen steeds aan te melden via het SMIL;
 • U dient zelf te controleren of uw stalen nog geldig zijn.

Bedrijfsspecifieke mestsamenstelling (BSM) voor de varkenshouderij

Varkenshouders die kiezen voor bedrijfsspecifieke mestsamenstelling zijn verplicht via het analysesysteem te werken. Men kan op deze manier door het nemen van enkele mengstalen, vaste waardes laten gelden voor een onbepaalde periode.                                                                                              Indien u van dit systeem gebruik wenst te maken, dient u te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • De mestsamenstelling heeft een stabiele waarde;
 • Deze keuze moet ten laatste 15 februari 2018 via het loket van de mestbank worden doorgegeven voor de gewenste mestsoorten. Zo niet, dan worden automatisch de forfaitaire waarden aangehouden voor 2018;
 • Stalen moeten genomen worden door een erkende transporteur (uitgerust met een bemonsteringsapparaat en een erkenning hiervoor hebben) of een erkend staalnemer;
 • Stalen dienen genomen te worden door een bemonsteringsapparaat aan de laadplaats bij het laden van vloeibare mest;
 • Het analyseresultaat van de verschillende vrachtstalen (gemiddelde van de mengstalen van minimaal 4 vrachten) kan geldig zijn voor onbepaalde duur, indien de VLM dit goedgekeurd. Het vrachtstaal mag niet van het eerste of het laatste transport van die dag zijn. Het volgende staal moet binnen de 7 dagen na het eerste staal genomen worden.
 • Het eerste jaar na omschakeling naar BSM, dient u 2 controle-vrachtstalen te laten nemen
 • De volgende jaren dient u 1 controle-vrachtstaal te laten nemen

Klik HIER voor meer info.